Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Środki Unijne

SP ZOZ w Kościanie jest w trakcie realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie”.

Nazwa projektu: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Nazwa Programu Oper.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
Fundusz (środki): Unia Europejska Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kwota dofinansowania: 425 000,00 zł
Środki własne: 75 000,00 zł
Łączna wartość projektu: 500 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 10.2018r. – 06.2019r.

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0330/18-00 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację projektu Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,  § 4 ust. 17: „W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie no potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego  i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
1. specjalny adres e-mail lub
2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać  za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka